Безплатна доставка от  249 лв
Безплатна доставка от 249 лв
Над 17 000 продукта
Над 17 000 продукта
Връщане на стоки до 30 дни
Връщане на стоки до 30 дни

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН TENNIS-ZONE.BG

СЪДЪРЖАНИЕ:

  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  2. ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

  3. ЦЕЛТА, ОСНОВАНИЕТО И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИТЕ В ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

  4. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИ В ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

  5. ПРОФИЛИРАНЕ В ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

  6. ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ

  7. БИСКВИТКИ И АНАЛИТИКА В ОНЛАЙН МАГАЗИНА

  8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Тази политика за поверителност на Онлайн магазина е с информационна цел, което означава, че не е източник на задължения за Потребителя на услугата или Клиентите на Онлайн магазина. Политиката за поверителност съдържа по-специално правилата относно обработката на лични данни от Администратора на онлайн магазина, включително основанието, целите и продължителността на обработката на личните данни и правата на субектите на данни, както и информация за използването на бисквитки и аналитични инструменти в Онлайн магазина.

1.2. Администраторът на личните данни, събрани чрез онлайн магазина, е Strefa Tenisa Spółka z ograniczoną odpowidzialnością Spółka Komandytowa със седалище във Варшава (седалище и адрес за доставка: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa), вписано в Търговски регистър по Националния съдебен регистър 0000545256; Регистрационният съд, в който се съхраняват регистрите на дружеството: Окръжен съд за столицата на град Варшава във Варшава, XII Търговско отделение на Националния съдебен регистър; NIP 70100469498; REGON: 360859723; имейл адрес: [email protected] и телефонен номер: (+48) 22 823 37 48 – наричан по-долу „Администратор“ и който е едновременно Доставчикът на услуги на интернет магазина и Продавачът.

1.3. Данни за контакт на длъжностното лице по защита на данните, определено от Администратора: [email protected]

1.4. Личните данни в Онлайн магазина се обработват от Администратора в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободния поток на такива данни и отмяната на Директива 95/46/WE (Общ регламент за защита на данните) – наричана по-долу „GDPR“. Официалният текст на GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.5. Използването на онлайн магазина, включително правенето на покупки, е доброволно. По подобен начин предоставянето на лични данни от Потребителя на услугата или Клиента е доброволно, с две изключения: 

(1) сключване на споразумения с Администратора – непредоставяне на личните данни, в случаите и до степента, посочени и на уебсайта както в Общите условия на Онлайн магазина и тази Политика за поверителност, необходими за сключването и изпълнението на Договора за продажба или Договора за електронна услуга с Администратора води до невъзможност за сключване на този договор. Предоставянето на лични данни в този случай е договорно изискване и ако субектът на данните желае да сключи такова споразумение с Администратора, той е длъжен да предостави изискваните данни. Всеки път обемът от данни, необходими за сключването на договора, е предварително уточнен на уебсайта на Онлайн магазина и в Общите условия на Онлайн магазина; 

(2) Законови задължения на Администратора – предоставянето на личните данни е законово изискване, произтичащо от общо приложими закони, изискващи от Администратора да обработва лични данни (напр. обработване на данни за целите на водене на данъчни или счетоводни книги) и не предоставянето им ще попречи администратора от изпълнението на тези задължения.

1.6. Администраторът полага специални грижи за защита на интересите на субектите на данни, за които се отнасят личните данни, и по-специално носи отговорност и гарантира, че събраните от него данни са: 

(1) обработвани съгласно закона; 

(2) събрани за конкретни, изрични и легитимни цели и не се обработват допълнително по начин, който е несъвместим с тези цели; 

(3) по същество коректни и адекватни по отношение на целите, за които се обработват; 

(4) се съхраняват във форма, която позволява идентифициране на субектите на данни за период не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни и

(5) се обработват по начин, който осигурява подходяща защита на личните данни, включително защита срещу неразрешена или незаконна обработка и случайна загуба, унищожаване или повреда, като се вземат подходящи технически или организационни мерки.

1.7. Като взема предвид естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, както и рисковете с различна вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица, Администраторът прилага подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира и да може да докаже, че обработката се извършва в съответствие с настоящия регламент. Тези мерки се преразглеждат и актуализират, когато е необходимо. Администраторът предприема технически мерки, за да попречи на неупълномощени лица да получават и променят лични данни, предавани по електронен път.

1.8. Всички думи, фрази и акроними, които се появяват в тази политика за поверителност и започват с главна буква (напр. Продавач, Онлайн магазин, Електронна услуга), трябва да се разбират, както са дефинирани в Условията на онлайн магазина, достъпни на уебсайтовете на онлайн магазина.

2. ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2.1. Администраторът има право да обработва лични данни в случаите, когато – и доколкото – е изпълнено поне едно от следните условия: 

(1) субектът на данните е дал разрешение за обработка на личните му данни за една или повече определени цели; 

(2) обработването е необходимо за изпълнение на договора, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на действие по искане на субекта на данните преди сключването на договора; 

(3) обработването е необходимо, за да се изпълни законовото задължение, възложено на Администратора; или 

(4) обработването е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от администратора или от трета страна, освен когато тези интереси имат предимство пред интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, особено когато субектът на данните е дете.

2.2. Обработването на лични данни от Администратора изисква поне едно от основанията, посочени в раздел 2.1 от политиката за поверителност. Конкретното основание за обработване на лични данни на Потребителите на услугата и Клиентите на Онлайн магазина от Администратора са посочени в следващия раздел на Политиката за поверителност – във връзка с целта на личните данни от Администратора.

 

3. ЦЕЛТА, ОСНОВАНИЕТО И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИТЕ В ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

3.1. Всеки път целта, основанието, периодът и получателят на обработваните от Администратора лични данни произтичат от действия, предприети от даден Потребител на услугата или Клиент в Онлайн магазина или от Администратора. Например, ако Клиентът реши да направи покупка в Онлайн магазина и избере лично вземане на закупения Продукт вместо куриерска доставка, неговите лични данни ще бъдат обработвани за целите на изпълнение на сключения Договор за продажба, но вече няма да бъдат достъпни на превозвача, реализиращ пратките от името на Администратора.

3.2. Администраторът може да съхранява личните данни в рамките на Онлайн магазина за следните цели, на основание и през периодите, посочени в следната таблица:

ЦЕЛ НА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИТЕ ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ
Изпълнение на споразумение за продажба или предоставяне на договор за електронна услуга или предприемане на действия по искане на субекта на данните преди сключването на гореспоменатите споразумения Член 6, параграф 1, буква б) от GDPR (изпълнение на споразумението) – обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за да се предприемат стъпки по искане на субекта на данните преди включването в договор. Данните се съхраняват за периода, необходим за изпълнението, прекратяването или по друг начин за прекратяване на сключения Договор за продажба или договор за предоставяне на Електронна услуга.
Директен маркетинг Член 6, параграф 1, буква е) от GDPR (легитимен интерес на администратора) – обработването е необходимо за целите на легитимните интереси, преследвани от администратора – грижа за интересите и положителния имидж на администратора, неговия онлайн магазин и целта да продава продукти Данните се съхраняват за периода на съществуване на легитимен интерес, преследван от Администратора, но не по-дълго от периода на давност на претенциите на Администратора към субекта на данните във връзка с извършваната от Администратора стопанска дейност. Давностният срок се определя от закона, по-специално Гражданския кодекс (основният давностен срок за искове, свързани с бизнеса, е три години, а за договора за продажба две години). Администраторът не може да обработва данните за целите на директния маркетинг, ако субектът на данните изрази ефективно възражение в това отношение.

Маркетинг Член 6, параграф 1, буква а) от GDPR (съгласие) – субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за маркетингови цели от Администратора. Данните се съхраняват, докато субектът на данните оттегли съгласието си за по-нататъшна обработка на данните му за тази цел.
Становище на клиента относно сключения Договор за продажба Член 6, параграф 1, буква е) от GDPR (легитимен интерес на администратора) – обработването е необходимо за целите на легитимните интереси, преследвани от администратора – грижа за интересите и положителния имидж на администратора, неговия онлайн магазин и целта да продават продукти. Данните се съхраняват за периода на съществуване на легитимен интерес, преследван от Администратора, но не по-дълго от периода на давност на претенциите на Администратора към субекта на данните във връзка с извършваната от Администратора стопанска дейност. Давностният срок се определя от закона, по-специално Гражданския кодекс (основният давностен срок за искове, свързани с бизнеса, е три години, а за договора за продажба две години).
Водене на данъчни книги

Член 6, параграф 1, буква в) от GDPR по отношение на член 86, параграф 1 от Данъчния кодекс, който е от 17 януари 2017 г. (Вестник на законите от 2017 г., позиция 201) - обработването е необходимо за спазване на правно задължение, на което администраторът е субект.

Данните се съхраняват за периода, изискван от закона, изискващ от Администратора да води данъчни книги (до изтичане на давностния срок за данъчното задължение, освен ако не е предвидено друго в данъчните закони).
Установяване, преследване или защита на искове, които могат да бъдат повдигнати срещу Администратора  Член 6, параграф 1, буква е) от GDPR (легитимен интерес на администратора) – обработването е необходимо за целите на легитимните интереси, преследвани от администратора – състоящи се в установяване, преследване и защита на искове, които администраторът може да предяви или които могат да бъдат повдигнати срещу Контрольора. Данните се съхраняват за периода на съществуване на легитимен интерес, преследван от Администратора, но не по-дълго от периода на давност на искове, които могат да бъдат предявени срещу Администратора (основният давностен срок за искове срещу Администратора е шест години).
Използване на уебсайта на Онлайн магазина и осигуряване на правилното му функциониране Член 6, параграф 1, буква е) от GDPR (легитимен интерес на администратора) – обработването е необходимо за целите на легитимните интереси, преследвани от администратора – управление и поддържане на уебсайта на онлайн магазина. Данните се съхраняват за периода на съществуване на легитимен интерес, преследван от Администратора, но не по-дълго от периода на давност на претенциите на Администратора към субекта на данните във връзка с извършваната от Администратора стопанска дейност. Давностният срок се определя от закона, по-специално Гражданския кодекс (основният давностен срок за искове, свързани с бизнеса, е три години, а за договора за продажба две години).
Водене на статистика и анализ на трафика в Онлайн магазина Член 6, параграф 1, буква е) от GDPR (легитимен интерес на администратора) – обработването е необходимо за целите на легитимните интереси, преследвани от администратора – статистика и анализ на трафика в Онлайн магазина с цел подобряване на функционирането на Онлайн магазина и увеличаване на продажбите. Данните се съхраняват за периода на съществуване на легитимен интерес, преследван от Администратора, но не по-дълго от периода на давност на претенциите на Администратора към субекта на данните във връзка с извършваната от Администратора стопанска дейност. Давностният срок се определя от закона, по-специално Гражданския кодекс (основният давностен срок за искове, свързани с бизнеса, е три години, а за договора за продажба две години).

  

4. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИ В ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

4.1. За правилното функциониране на Онлайн магазина, включително за изпълнение на сключени Договори за продажба, е необходимо Администраторът да използва услугите на трети страни (като доставчик на софтуер, куриер или платежен процесор). Администраторът използва само услугите на такива обработващи, които предоставят достатъчно гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки, така че обработването да отговаря на изискванията на GDPR и да защитава правата на субектите на данни.

4.2. Прехвърлянето на данни от Администратора не се извършва във всеки случай и не към всички получатели или категории получатели, посочени в политиката за поверителност – Администраторът прехвърля данните само ако това е необходимо за целите на обработването на лични данни и само на необходимата степен за нейното изпълнение. Например, ако Клиентът използва лично събиране, данните му няма да бъдат прехвърлени на оператора, който си сътрудничи с Администратора.

4.3. Личните данни на Потребителите на услугата и Клиентите на Онлайн магазина могат да бъдат прехвърлени на следните получатели или категории получатели:

4.3.1. превозвачи/ спедитори/ куриерски брокери/ субекти, опериращи складове и/или процес на доставка – в случай на Клиент, който използва метода на доставка на Продукта по пощата или куриер в Онлайн магазина, Администраторът прави събраните лични данни на Клиента на разположение на избрания превозвач, спедитор или посредник, изпълняващ пратките от името на Администратора, а ако пратката се извършва от външен склад – субектът, управляващ склада и/или транспортния процес – в обема, необходим за извършване на доставката на продукта на клиента.

4.3.2. лица, обработващи електронни плащания или картови плащания – в случай на Клиент, който използва електронния метод на плащане или картово плащане в Онлайн магазина, Администраторът предоставя събраните лични данни на Клиента на избраното лице, обработващо горепосочените плащания в Онлайн Съхранява от името на Администратора до степента, необходима за обработка на плащането, извършено от Клиента.

4.3.3. доставчик на системата за анкети – в случай на Клиент, сключил Договор за продажба, Администраторът предоставя събраните лични данни на Клиента на избрания субект, предоставящ системата за анкети, сключени в Онлайн магазина от името на Администратора. доколкото е необходимо на Клиента да изрази мнение чрез системата за проучване на общественото мнение.

4.3.4. доставчици на услуги, предоставящи на Администратора технически, ИТ и организационни решения, позволяващи на Администратора да извършва бизнес, включително Онлайн магазина и електронните услуги, предоставяни чрез него (по-специално доставчици на компютърен софтуер за управление на Онлайн магазина, доставчик на електронна поща и хостинг и доставчик на софтуер за управление на дружеството и предоставяне на техническа поддръжка на Администратора) – Администраторът предоставя събраните лични данни на Клиента на избрания доставчик, действащ от негово име, само в случаите и доколкото са необходими за целта на данните. обработка в съответствие с тази политика за поверителност.

4.3.5. доставчици на счетоводни, правни и консултантски услуги, предоставящи счетоводна, правна или консултантска подкрепа на Администратора (по-специално счетоводна кантора, адвокатска кантора или компания за събиране на дългове) – Администраторът предоставя събраните лични данни на Клиента на разположение на избраните доставчик, който действа от негово име само в случаите и доколкото е необходимо за целите на обработката на данните в съответствие с тази политика за поверителност.

 

5. ПРОФИЛИРАНЕ В ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

5.1. GDPR изисква от администратора да информира за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както е посочено в член 22, параграфи 1 и 4 от GDPR, и поне в тези случаи подходяща информация за правилата за вземането им, както и значението и очакваните последици от такова обработване за субекта на данните. Имайки това предвид, Администраторът предоставя информация относно възможно профилиране в този раздел на политиката за поверителност.

5.2. Администраторът може да използва профилиране в Онлайн магазина за целите на директния маркетинг, но решенията, взети въз основа на него от Администратора, не се отнасят до сключването или отказът от сключване на Договор за покупко-продажба или възможността за използване на Електронни услуги в Онлайн магазина. Ефектът от използването на профилиране в онлайн магазина може да бъде например предоставяне на отстъпка на дадено лице, изпращане на код за отстъпка, напомняне за незавършени покупки, подаване на предложение за продукт, което може да отговаря на интересите или предпочитанията на дадено лице, или предлагане по-добри условия спрямо стандартната оферта на Онлайн магазина. Въпреки профилирането, лицето е това, което решава свободно дали ще иска да се възползва от така получената отстъпка или по-добри условия и да направи покупка в Онлайн магазина.

5.3. Профилирането в Онлайн магазина се състои в автоматично анализиране или прогнозиране на поведението на дадено лице на уебсайта на Онлайн магазина, напр. чрез добавяне на конкретен продукт в количката за пазаруване, разглеждане на страницата на конкретен продукт в онлайн магазина или чрез анализиране на предишната история на покупките, направени в онлайн магазина. Условието за подобно профилиране е Администраторът да разполага с лични данни на дадено лице, за да може да ги изпрати, напр. код за отстъпка.

5.4. Субектът на данните има право да не бъде обект на решение, което се основава единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, и поражда правни последици за това лице или по подобен начин значително го засяга.

 

6. ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ

6.1. Право на достъп, коригиране, ограничаване, изтриване или прехвърляне – субектът на данните има право да поиска от Администратора достъп до своите лични данни, тяхното коригиране, изтриване („право да бъдеш забравен“) или ограничаване на обработването и има право да възразява срещу обработването и има право да прехвърли своите данни. Подробни условия за упражняване на горепосочените права са посочени в член 15-21 от GDPR.

6.2. Право на оттегляне на съгласието по всяко време – лице, чиито данни се обработват от Администратора въз основа на даденото съгласие (на основание чл. 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от GDPR) , той има право да оттегли съгласието по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването, което е извършено въз основа на съгласието преди неговото оттегляне.

6.3. Право на подаване на жалба до надзорния орган – лице, чиито данни се обработват от Администратора, има право да подаде жалба до надзорния орган по начина и процедурата, определени в разпоредбите на GDPR и полското законодателство, по-специално Закон за защита на личните данни. Надзорният орган в Полша е президентът на Службата за защита на личните данни.

6.4. Право на възражение – субектът на данните има право по всяко време да възрази, на основание, свързано с неговата конкретна ситуация, срещу обработването на лични данни, които го засягат, въз основа на член 6, параграф 1, буква д) (обществен интерес или задачи) или е) (легитимен интерес на Администратора), включително профилиране съгласно тези разпоредби. В такъв случай Администраторът не може повече да обработва такива лични данни, освен ако не докаже наличието на валидни законови основания за обработване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данните или основания за установяване, предявяване или защита на искове.

6.5. Право на възражение срещу директен маркетинг – ако личните данни се обработват за целите на директния маркетинг, субектът на данните има право по всяко време да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, за целите на такъв маркетинг, включително профилиране, доколкото обработването е свързано с такъв директен маркетинг.

6.6. За да упражните правата, посочени в този раздел от политиката за поверителност, можете да се свържете с Администратора, като изпратите съответното съобщение в писмен вид или по електронна поща на адреса на администратора, посочен в началото на политиката за поверителност, или чрез формата за контакт налични на уебсайта на онлайн магазина.

7. БИСКВИТКИ И АНАЛИТИКА В ОНЛАЙН МАГАЗИНА

7.1. Бисквитките са малка текстова информация под формата на текстови файлове, изпращана от сървъра и съхранявана на уебсайта на посетител на онлайн магазина (напр. на твърдия диск на компютър, лаптоп или на карта с памет на смартфон – в зависимост от това коя устройство, което посетителят използва нашия онлайн магазин). Подробна информация за бисквитките, както и историята на тяхното създаване можете да намерите тук:

http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2. Администраторът може да обработва данните, съдържащи се в бисквитките, когато посетителите използват уебсайта на Онлайн магазина за следните цели:

7.2.1. идентифициране на Клиента като влязъл в Онлайн магазина и показване, че е влязъл;

7.2.2. запомняне на продукти, добавени в пазарската количка, за да направите поръчка;

7.2.3. запаметяване на данни от Формулярите за поръчки, анкети или данни за влизане в Онлайн магазина;

7.2.4. адаптиране на съдържанието на страницата на Онлайн магазина към индивидуалните предпочитания на Клиента (напр. цветове, размер на шрифта, оформление на страницата) и оптимизиране на използването на уебсайтовете на Онлайн магазина;

7.2.5. провеждане на анонимна статистика за това как да използвате уебсайта на Онлайн магазина;

7.2.6. ремаркетинг, тоест да се изследват характеристиките на поведението на посетителите на онлайн магазина чрез анонимно анализиране на техните дейности (напр. многократни посещения на определени страници, ключови думи и др.), за да се създаде техен профил и да им се предоставят реклами, адаптирани към техните очаквани интереси, дори когато посещават други уебсайтове в рекламната мрежа на Google Ireland Ltd. и Facebook Ireland Ltd.

7.3. По подразбиране повечето налични на пазара уеб браузъри приемат съхранението на бисквитки. Всеки има възможност да определи условията за използване на бисквитки, като използва настройките на собствения си уеб браузър. Това означава, че можете например частично да ограничите (напр. временно) или напълно да забраните възможността за запазване на бисквитки – във втория случай обаче това може да повлияе на някои функции на онлайн магазина (например може да не е възможно да преминете през пътя на поръчката през формуляра за поръчка поради не запаметяване на продуктите в количката за пазаруване по време на следващите стъпки от пускането на поръчката).

7.4. Настройките на вашия интернет браузър по отношение на бисквитките са приложими от гледна точка на вашето съгласие за използването на бисквитки от нашия онлайн магазин – в съответствие с разпоредбите, такова съгласие може да бъде дадено и чрез настройките на вашия интернет браузър. Ако не дадете съгласието си, трябва съответно да промените настройките на вашия интернет браузър за бисквитки.

7.5. Подробна информация за промяна на настройките за бисквитки и изтриването им в най-популярните уеб браузъри е достъпна в секцията за помощ на вашия уеб браузър (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, Microsoft Edge).

7.6. Администраторът може да използва услугите на Google за анализ, Universal Analytics, предоставени от Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия) в онлайн магазина) и Hotjar, предоставени от Hotjar Limited (Ниво 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Малта). Тези услуги помагат на Администратора да води статистика и да анализира трафика в Онлайн магазина. Събраните данни се обработват като част от горепосочените услуги за генериране на статистики, полезни при администрирането на Онлайн магазина и анализирането на трафика в Онлайн магазина. Тези данни са обобщени. Администраторът използва горепосочените услуги в Онлайн магазина, събира такива данни като източниците и средата за получаване на посетителите на Онлайн магазина и как се държат на уебсайта, информация за устройствата и браузърите, от които посещават сайта, IP и домейн, географски данни и демографски данни (възраст, пол) и интереси.

7.7. Възможно е човек лесно да блокира споделянето на информация за своята дейност на уебсайта на онлайн магазина с Google Analytics – например можете да инсталирате добавка за браузър, предоставена от Google Ireland Ltd., достъпна тук: https://tools .google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7.8. Администраторът може да използва услугата Facebook Pixel, предоставена от Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия) в онлайн магазина. Тази услуга помага на Администратора да измерва ефективността на рекламите и да разбере какво правят посетителите на онлайн магазина, както и да им показва коригирани реклами. Можете да намерите подробна информация за това как работи Facebook Pixel на следния уеб адрес: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

7.9. Можете да управлявате ефективността на Facebook Pixel, като зададете реклами в акаунта си във Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

7.10. Администраторът може да използва инструментите, предоставени от EBROS Mariusz Rosa (Zielonka, улица Olimpijska 27, 06-220 Zielonka, REGON 015163101, ДДС EU PL952 187 57 34) в онлайн магазина. Тези услуги помагат на Администратора да автоматизира процеса на обслужване на клиенти в Онлайн магазина. Услугата се състои в внедряване на чат плъгин, позволяващ на Клиента да се свърже с Продавача в реално време от Уебсайта на Онлайн магазина. За повече информация как работят инструментите на Smartsupp.com, моля, посетете следния уеб адрес: https://www.chater.biz/site/privacy-policy.

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Онлайн магазинът може да съдържа връзки към други уебсайтове. Администраторът ви насърчава да прочетете политиката за поверителност, установена там, след като посетите други сайтове. Тази политика за поверителност се прилага само за онлайн магазина на администратора.

Вие правите поръчка от името на компания, регистрирана в ЕС, така че цените за вашата поръчка са показани в нашия магазин без ДДС. След като направите поръчката си, ще получите фактура с 0% ДДС заедно със стоките си.